Architect 16 วันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559

งานแสดงวัสดุและเทคโนโลยีก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียน ครั้งที่ 30 "อาษาสู่สามัญ BACK TO BASIC" เพื่อนำเสนอพื้นฐานความคิดอันหลากหลายที่สถาปนิกเข้าใจและนำเสนออาคารของตน โดยมุ่งเน้นการค้นหาความหมายของหลักการสามัญพื้นฐาน และแก่นของความคิดในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนแนวทางการทำงานที่มีบทบาทสำคัญในสังคม